Kancelaria Prawna VIS LEGE - Kancelaria Prawna VIS LEGE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Kancelara Prawna VIS LEGE Radca Prawny Michał Marjański.

za pomocą serwisu internetowego www.e-doradztwoprawne.com

1 [REGULAMIN]

Regulamin określa sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelaria Prawna VIS LEGE . W regulaminie znajdują się następujące rozdziały:

 1. Oznaczenie Usługodawcy; str. 1
 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym
 4. Procedura zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 5. Tryb postępowania reklamacyjnego.

2 [Definicje]

 1. 1.Usługodawca –
 2. 2.Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę, odpłatnie, bądź nieodpłatnie;
 3. 3.Serwis – strona internetowa www.e-doradztwoprawne.com
 4. 4.Usługobiorca –
 5. 5.Klient – osoba korzystająca z usług odpłatnych;
 6. 6.Umowa – umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem o udzielenie porady prawnej, opiniowanie dokumentu, sporządzenie projektu pisma procesowego etc.;
 7. 7.Poczta – poczta elektroniczna, adres Usługodawcy to: lub

ROZDZIAŁ I. Oznaczenie Usługodawcy

Przez pojęcie Usługodawca rozumiana jest:

Kancelaria Prawna VIS LEGE Radca Prawny Michał Marjański.

ul. Jasminowa 21, 96-300 Żyrardów
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej dla miasta Żyrardów prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 8381847357, REGON 147454276

numer konta bankowego

3 [Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną]

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną przy użyciu sieci Internet w serwisie pod adresem internetowym: .
 2. Usługi obejmują wszelkie usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu, w tym:
  1. Usługi bezpłatne, tj.:możliwość korzystania przez każdego z treści zamieszczonych w Serwisie, przede wszystkim krótkich artykułów branżowych publikowanych na stronie, celem tego jest zwiększenie świadomości prawnej użytkowników.
  2. Usługi odpłatne, tj.:sporządzanie dokumentów zawierających treść porad prawnych; sporządzanie projektów pism procesowych, wniosków oraz innych podobnych dokumentów; sporządzanie projektów umów i wszelkich innych oświadczeń;
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

4 [Wymagania techniczne systemu teleinformatycznego,

którym posługuje się Usługodawca]

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa, która akceptuje pliki typu cookies (o polityce cookies TUTAJ (KLIKNIJ)).
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do ww. wymogów technicznych, które są niezbędne do odpowiedniej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

5 [Podstawowe obowiązki Usługobiorcy]

 1. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu.
 2. Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

ROZDZIAŁ II. Rodzaje i zakres usług

świadczonych drogą elektroniczną

6 [Usługi nieodpłatne]

Każdy może – w graniach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego korzystać nieodpłatnie z treści Serwisu.

7 [Usługi odpłatne]

 1. Usługodawca udziela porady Klientowi na podstawie Umowy o udzielenie porady (dalej też jako Umowa).
 2. Przez Umowę o udzielenie porady Usługodawca zobowiązuje się udzielić drogą elektroniczną przez Internet porady Klientowi, na podstawie zadanego przez niego pytania w oparciu wyłącznie o prawo polskie w jak najszybszym terminie tj.48godzin od momentu otrzymania informacji o zaksięgowaniu zapłaty umówionego wynagrodzenia, chyba że Regulamin stanowi inaczej lub strony zgodziły się na inny termin wykonania usługi. Udzielenie odpowiedzi na pytanie dodatkowe następuje w przewidywanym terminie 48 godzin od zadania pytania dodatkowego. W zakresie nieuregulowanym do Umowy o udzielenie porady stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o umowie zlecenia.
 3. Przepisy o Umowie o udzielenie porady stosuje się także do innych Umów będących podstawą świadczenia przez Usługodawcę innych usług odpłatnych w zakresie nieuregulowanym Regulaminem.
 4. Zawarcie umowy o udzielenie porady następuje z chwilą zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia na rachunek bankowy Usługodawcy.
 5. Umowa zawarta jest w języku polskim.

8 [Komunikacja z Klientem]

 1. Komunikacja Klienta z Usługodawcą odbywa się poprzez pocztę elektroniczną, zwaną dalej „Pocztą”.
 2. W szczególnych wypadkach komunikacja Klienta z Usługodawcą może odbywać się także za pomocą innych środków, w tym w szczególności telefonicznie lub za pomocą komunikatorów internetowych (takich jak Gadu-Gadu, Skype etc.)

9 [Zadawanie pytań]

 1. Klient w formularzu kontaktowym wpisuje dane umożliwiające skontaktowanie się z nim:

i) imię i nazwisko (lub firmę), Klient może wpisać dowolne imię i nazwisko, może być to również jego pseudonim. Uzupełnienie tego pola jest wymagane wyłącznie w celu rozpoznania Klienta i powiązania go z daną sprawą.

ii) e-mail – jest to pole obowiązkowe, wskazujące pod jakim adresem poczty elektronicznej nastąpi kontakt z Klientem.

ii) numer telefonu –opcja dodatkowa, nie jest on wymagany. Aczkolwiek zaleca się jego wpisanie z uwagi na łatwiejszy kontakt z Klientem.

iii) temat wiadomości – jest to pole obowiązkowe, służące wyłącznie celowi rozpoznania sprawy Klienta.

iv) tekst wiadomości – jest to pole obowiązkowe, służące opisaniu charakteru sprawy i zadaniu stosownych pytań.

v) załączniki – jest to pole opcjonalne, w przypadku gdy Klient chce od razu ułatwić wycenę sprawy, może dodać skany lub teksty dokumentów z nią związane.

 1. Po kliknięciu opcji Wyślij! Usługodawca kontaktuje się z Klientem w celu sporządzenia wyceny na podany adres elektroniczny Klienta.
 2. Po kliknięciu pola „Wyślij” Klient otrzymuje informację o terminie Wyceny pytania albo od razu Wycenę pytania.

10 [Wycena]

 1. Wycena zawiera informację o wynagrodzeniu netto oraz brutto, za którego zapłatę Usługodawca zobowiązuje się udzielić porady Klientowi.
 2. 2.Wycena jest całkowicie bezpłatna.
 3. W dni robocze, tj. w godzinach od 9 do 17, Klient otrzymuje Wycenę w przewidywanym terminie do 4 godzin od momentu otrzymania informacji o terminie Wyceny. Usługodawca może ustalić inny termin sporządzenia Wyceny.
 4. W przypadku sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy termin, o którym mowa w ustępie poprzedzającym termin wydłuża się.
 5. Klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację o Wycenie wraz z linkiem regulaminu, z którym należy się zapoznać.
 6. Wycena Usługodawcy uwzględnia przede wszystkim:
  1. skomplikowanie sprawy,
  2. przewidywany czas pracy Usługodawcy.

11 [Płatności]

 1. Możliwości Klienta po zapoznaniu się z Wyceną oraz Regulaminem:
  1. Rezygnacja z usługi;
  2. Zapłata na rachunek bankowy podany w wiadomości mailowej Klientowi a także w oznaczeniu Usługodawcy.
 2. Rezygnacja z Usługi nie jest związana po stronie Klienta z obowiązkiem zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia i nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnych roszczeń z tego tytułu.
 3. W przypadku wpłaty na wskazany rachunek bankowy Usługodawcy w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko/pseudonim/firmę podaną w formularzu oraz datę przesłania pytania.
 4. Wpłata jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu, jak również stanowi zgodę Klienta na wysyłanie informacji e-mailowych o stanie jego sprawy, a także przyszłych ofert Usługodawcy wysyłanych drogą elektroniczną.
 5. W przypadku, o którym mowa w ustępie 3 Klient może przesłać elektroniczne potwierdzenie wpłaty na adres poczty elektronicznej Usługodawcy na adres
 6. Klienta obciąża całkowity koszt transakcji bankowych związanych z dokonanym przelewem. W przypadku niewpłacenia pełnej ceny za usługę Usługodawca może udzielić odpowiedzi Klientowi bez prawa zadawania pytań lub Usługodawca może dokonać zwrotu wpłaconej należności na koszt Klienta.

12 [Faktury]

 1. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą zapłatę wynagrodzenia powinien zawiadomić o tym Usługobiorcę przed wysłaniem przelewu, podając nazwę i adres firmy oraz NIP.
 2. Faktura wystawiana jest Klientowi bez podpisu wystawcy.
 3. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.
 4. Faktura przesyłana jest drogą elektroniczną, aczkolwiek na żądanie Klienta faktura może być wysłana także pocztą na adres wskazany przez Klienta w terminie 7 dni od dnia doręczenia Usługodawcy żądania. W takim wypadku koszt wysłania pocztą faktury obciąża Klienta.
 5. Klient powinien do 15 dnia następnego miesiąca zadeklarować, że usługa jest wykonywana na rzecz podmiotu gospodarczego i podać dane firmy. W przypadku braku tych danych transakcja będzie traktowana jako usługa na rzecz osoby fizycznej, a faktura w takiej sytuacji będzie mogła być wystawiona najpóźniej do 3 miesięcy od wykonania usługi.

13 [Udzielanie porad]

 1. Udzielenie porady polega na umieszczeniu przez Usługodawcę tekstu odpowiedzi na pytanie w załączonym pliku w formacie Docs lub PDF wiadomości przesłanej drogą elektroniczną.
 2. Do treści porady Usługodawca może załączyć inne dokumenty, w szczególności orzeczenia sądów, jeśli mają one związek z treścią odpowiedzi.

14 [Termin udzielenia odpowiedzi]

 1. Usługodawca udziela porady Klientowi w terminie przewidywanym standardowo do 48 godzin od zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na koncie Usługodawcy.
 2. W szczególnych wypadkach termin, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, ulega przedłużeniu. W takiej sytuacji Usługodawca w terminie wskazanym w ust. 1 informuje Klienta o prawdopodobnym terminie udzielenia odpowiedzi oraz podaje przyczynę niezachowania terminu.
 3. Przez szczególne wypadki uważa się przede wszystkim następujące sytuacje:
  1. Skomplikowany charakter pytania. Przede wszystkim mogą to być pytania, co do których udzielenie porady wymaga szerszej analizy orzecznictwa lub też analizy szczegółowej dokumentacji nadesłanej przez Klienta.
  2. Znaczne obciążenie pracą Usługobiorcy. W szczególności odnosi się to do sobót oraz dni wolnych od pracy.

15 [Uzupełnianie Pytania]

 1. Jeżeli informacje podane przez Klienta w Pytaniu są niekompletne lub nie pozwalają na udzielenie odpowiedzi w całości lub w części albo udzielenie porady wymaga nadesłania przez Klienta dokumentów, Usługodawca poprosi Klienta o uzupełnienie informacji lub nadesłanie dokumentów. Termin udzielenia porady liczy się wówczas od dnia doręczenia Usługodawcy uzupełnienia pytania.
 2. Jeżeli Klient w terminie 14 dni od doręczenia prośby o uzupełnienie pytania nie uzupełni pytania usługę uważa się za zrealizowaną.
 3. Klient, który nie uzupełnił pytania w terminie określonym w ust. 2, nie może powoływać się na niekompletność udzielonej porady, chyba że niekompletność ta nie jest związana z brakiem uzupełnienia pytania.
 4. Wykonanie analizy problemu w trybie ust. 2 nie uprawnia Klienta do zwrotu części wynagrodzenia.

16 [Zakres udzielonej porady]

 1. Zakres udzielanej porady jest wyznaczony przez stan faktyczny przedstawiony przez Klienta w pytaniu pierwotnym oraz zawarte w nim pytania zadane przez Klienta dotyczące stanu faktycznego lub prawnego.
 2. Klient nie może powoływać się na szkodę poniesioną w wyniku stanu faktycznego, jeśli nastąpiła ona wskutek okoliczności, które nie były przedmiotem udzielonej porady lub nie były poruszane przez Klienta.
 3. Usługobiorca może jednakże zwrócić Klientowi uwagę na zagadnienia niebędące przedmiotem pytania pierwotnego. W szczególności odnosi się to do sytuacji, w której udzielenie porady polega na analizie dokumentów lub umowy, a Klient wskazał do analizy tylko niektóre ich części. W takim wypadku Usługobiorca informuje Klienta o takich zagadnieniach. Klientowi przysługuje prawo zadawania dodatkowych pytań dotyczących tych zagadnień za zapłatą Usługodawcy dodatkowego wynagrodzenia.
 4. Jeśli Klient nie zdecyduje się na objęcie poradą wskazanych w ustępie poprzedzającym zagadnień, nie może powoływać się na szkodę poniesioną w wyniku okoliczności, na które Usługodawca zwrócił uwagę w trybie ust. 3.

17 [Pytania dodatkowe]

 1. Klientowi przysługuje prawo do zadawania pytań dodatkowych, o ile mieszczą się one w granicach pytania pierwotnego i stanie faktycznym na dzień zadania pytania pierwotnego.
 2. Udzielenie odpowiedzi na Pytania dodatkowe mieści się w ramach wynagrodzenia.
 3. Prawo do zadawania Pytań dodatkowych jest nieograniczone w czasie.
 4. Klient może zadać dowolną ilość Pytań dodatkowych.
 5. Pytanie dodatkowe służy wyjaśnienie wątpliwości, jakie Klient powziął w wyniku udzielenia porady.
 6. Jeżeli pytanie dodatkowe wykracza poza zakres pytania pierwotnego, Usługodawca w terminie 24 godzin informuje o tym Klienta, wskazując, że udzielenie odpowiedzi wymaga podwyższenia wynagrodzenia. Klient, jeśli jest zainteresowany udzieleniem odpowiedzi przez Usługodawcę, zadaje Pytanie dodatkowe jako nowe pytanie na zasadach określonych w § 11 i następne.

18 [Sposób udzielania porad]

 1. Usługodawca gwarantuje udzielanie porad zgodnie z aktualnym stanem prawnym. W sprawach, w których występują kontrowersje w doktrynie i orzecznictwie co do interpretacji przepisów prawnych, Usługodawca poinformuje Klienta o takich rozbieżnościach, zastrzegając, że możliwe jest spotkanie się w teorii, jak i w praktyce z poglądem odmiennym.
 2. Klient oświadcza, że jest mu wiadome, iż taki sposób udzielania porad, przy uwzględnieniu należytej staranności, wynika z braku w polskim porządku prawnym powszechnie wiążącej wykładni ustaw, co oznacza, że każda interpretacja aktu prawnego, nawet dokonana przez kompetentny organ rządowy, nie ma charakteru powszechnie obowiązującego i dopuszczalne jest odstępstwo od niej.

19[Brak prawa odstąpienia]

Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcia świadczenia Usługi – udzielenia porady przed upływem czternastodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje Usługobiorcy prawo do odstąpienia od Umowy na podstawie ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.

20 [Możliwość odmowy udzielenia porady]

 1. Usługobiorca odmówi udzielenia porady, jeśli uzna, iż naruszałoby to przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki.
 2. Usługobiorca może odmówić udzielania porady, jeżeli uzna, iż udzielenie porady wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem lub też nie posiada wiedzy i kwalifikacji odpowiednich do udzielenia porady.
 3. W wypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Usługobiorca informuje Klienta o niemożliwości udzielenia porady. Usługodawca zwraca Klientowi zapłacone wynagrodzenie w terminie 3 dni od podania przez Klienta numeru rachunku oraz odesłania podpisanej korekty faktury (o ile jest to konieczne).

  

21 [Możliwość publikacji pytania i udzielonej porady]

 1. Jeśli została zawarta umowa o udzielenie porady, Usługodawca może opublikować w Serwisie treść zadanego pytania oraz udzielonej porady.
 2. Treść, o której mowa w ust. 1, jest dostępna w Serwisie w ramach usługi korzystania z Serwisu.
 3. Publikacja pytania następuje ze zmianami niezbędnymi do uniemożliwienia identyfikacji Klienta (m.in. zmiana imion, kwot, miejsca).
 4. Klient może zastrzec brak zgody na publikowanie pytania w serwisie poprzez wpisanie prośby podczas zadawania pytania lub później – do momentu wykonania Umowy – aby treść, o której mowa w ust. 1, nie była publikowana w Serwisie.

22 [Definicja umowy]

 1. Usługodawca sporządza Klientowi opinię prawną na podstawie Umowy o sporządzenie opinii prawnej.
 2. Przez Umowę o sporządzenie opinii prawnej Usługodawca zobowiązuje się sporządzić Klientowi, drogą elektroniczną, przez Internet, opinię prawną na podstawie opisanego przez niego stanu faktycznego i prawnego, w terminie 48 godzin od momentu zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

23 [Ocena prawna dokumentów]

 1. Opinia prawna może w szczególności polegać na ocenie prawnej dokumentów.
 2. Ocena prawna dokumentów polega na ocenie zgodności przedstawionej dokumentacji z aktualnym stanem prawnym. Celem jest wykrycie i wskazanie uchybień, ocena ryzyka transakcji, wyjaśnienie wątpliwości i ewentualne wskazanie możliwości alternatywnych rozwiązań.

24 [Projekty pism procesowych i inne podobne]

 1. Usługodawca sporządza Klientowi projekt pisma procesowego, sądowego, przedsądowego lub innego podobnego dokumentu, na podstawie Umowy o sporządzenie projektu pisma.
 2. Przez Umowę o sporządzenie projektu pisma Usługodawca zobowiązuje się sporządzić Klientowi, drogą elektroniczną, przez Internet, projekt pisma procesowego, sądowego, przedsądowego i innych podobnych dokumentów, na podstawie opisanego przez niego stanu faktycznego i prawnego, w terminie 72 godzin od momentu zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

25 [Wstępna analiza sprawy]

 1. Jeżeli zawarcie Umowy o sporządzenie projektu pisma nie było poprzedzone udzieleniem porady, Usługodawca może zastrzec, iż sporządzenie poprzedzi analiza stanu faktycznego i prawnego.
 2. Jeżeli Usługodawca uzna, że sporządzenie projektu pisma jest oczywiście niecelowe, informuje o tym Klienta, przesyłając mu uzasadnienie swojego stanowiska w formie porady. W takim wypadku Usługodawca ma prawo zatrzymać 40% umówionego wynagrodzenia. Pozostałą część wynagrodzenia Usługodawca zwraca Klientowi.

26 [Sporządzenie projektów umów]

 1. Usługodawca sporządza Klientowi projekt umowy lub jednostronnego oświadczenia na podstawie Umowy o sporządzenie projektu umowy lub jednostronnego oświadczenia.
 2. Przez Umowę o sporządzenie projektu umowy lub oświadczenia Usługodawca zobowiązuje się sporządzić Klientowi, drogą elektroniczną, przez Internet, projekt umowy lub jednostronnego oświadczenia, na podstawie opisanego przez niego stanu faktycznego i prawnego, w terminie 72 godzin od momentu zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

27 [Zaprzestanie świadczenia Usługi]

 1. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługobiorcy Usługi, w przypadku:
  1. Naruszenia przez Usługobiorcę postanowień umowy będącej podstawą świadczenia Usługi, Regulaminu, jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. Udostępnienia przez Klienta hasła do Panelu osobom trzecim.
 2. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi z przyczyn wskazanych w ust. 1 Usługodawca zachowuje prawo do zapłaconego wynagrodzenia. Nie pozbawia to Usługodawcy dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Rozdział IV. Odpowiedzialność Usługodawcy

28 [Przepis ogólny]

Usługodawca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.

29 [Okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności]

 1. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:
  1. niedostosowania się Usługobiorcy do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje.
  2. braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;
  3. siły wyższej;
  4. awarii, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy;
  5. niewłaściwego korzystania z formularza przez Usługobiorcę;
  6. zastosowania się do treści zamieszczonych w Serwisie, z których korzystanie może nastąpić w ramach Usług nieodpłatnych;
  7. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Domeny w przypadku planowanej, bieżącej obsługi Sewera oraz oprogramowania Serwisu.
 2. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Usługobiorca, który się nim posługuje w komunikacji z Usługodawcą, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Usługodawcę. W braku dopełnienia tych obowiązków Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Usługobiorcę z treścią wiadomości.

30 [Ograniczenie kwotowe odpowiedzialności]

O ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Usługodawcy, odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy ograniczona jest do 2-krotności wynagrodzenia brutto uiszczonego przez Usługobiorcę za Usługę.

Postępowanie reklamacyjne

31 [Tryb postępowania reklamacyjnego]

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy zgłaszać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. wskazanie stosownej Usługi, z którą wiąże się reklamacja;
  2. wskazanie i uzasadnienie zarzutów;
  3. wskazanie zakresu żądania Usługobiorcy składającego reklamację, w szczególności – w przypadku Usług odpłatnych – określenie, czy żąda on zwrotu zapłaconego wynagrodzenia lub wykonania Umowy.
 3. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Usługodawca, w terminie 3 dni od jej doręczenia, może wezwać Usługobiorcę do uzupełnienia danych. W braku wezwania do uzupełnienia ust. 4 zdanie pierwsze stosuje się.
 4. W ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji na adres pocztowy wskazany w ust. 1 Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres wskazany w ust. 2. zawierającą propozycję załatwienia reklamacji. Jeśli Usługodawca wezwał Usługobiorcę do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 5. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 4 nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.
 6. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę Usługobiorca wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy.
 7. Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane:
  1. z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4; lub
  2. jeśli Usługobiorca nie akceptuje propozycji Usługodawcy załatwienia reklamacji – po upływie terminu wskazanego w ust. 6.

Rozdział VI. Postanowienie końcowe

32 [Stosowane przepisy]

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę podlega prawu, na którego terytorium Usługodawca ma siedzibę, tj. prawu polskiemu.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się do wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
  1. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204);
  2. Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93);
 4. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Usługobiorca jest osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Usługodawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności art. 384-3854 Kodeksu cywilnego.

33[Sąd]

 1. Dla wszelkich sporów wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia tychże usług, również po zakończeniu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże Umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy według przepisów KPC.
 2. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa w ust. 1, przysługuje Usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

34 [Obowiązywanie i zmiana Regulaminu]

 1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 1.12.2014 r.
 2. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie, po poinformowaniu o zmianach i odpowiednim vacatio legis wszystkich osób, które wyraziły zgodę.

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep