. Kancelaria Prawna VIS LEGE - Mediacje https://dpmptsp.pareparekota.go.id/sdemo/
Mediacje

Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który prowadzi przebieg negocjacji próbując wypracować ze stronami satysfakcjonujące dla obu stron ugodowe rozwiązanie powstałego sporu.

Przedmiot Mediacji

Przedmiotem mediacji mogą być postępowania praktycznie w każdej sprawie spornej na etapie sądowym jak i przed sądowym.

Mediacje prowadzone są w zakresie spraw rodzinnych, cywilnych, sporach gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami jak również w zakresie spraw objętych tematyką prawa pracy tj. spraw pracowniczych.

W zakresie spraw jakie mogą zostać uregulowane ugodą podczas mediacji są m. in:

- sprawy o zapłatę, podział majątku, kontakty rodziców z dziećmi, alimenty, kwestie wykonania zobowiązań umownych i kwestii z tym związanych, zniesienia współwłasności, spory pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie realizacji zobowiązań kontraktowych, spory sąsiedzkie, spory między pracownikiem, a pracodawcą i wiele innych

Korzyści z mediacji

- umożliwia stronom podjęcie próby dojścia do polubownego uregulowania sporu

- tańsza i szybsza forma rozwiązywania sporów

- pozwala na wypracowanie rozwiązania korzystnego dla obu stron

- ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd uzyskuje moc ugody sądowej egzekwowanej w drodze egzekucji komorniczej

Kiedy sprawa trafia do mediacji 

- mediacja może być prowadzona zarówno na etapie przed sądowym (kiedy strony nie wniosły jeszcze żadnego wniosku/pozwu do Sądu) – mediacja umowna, jak również kiedy sprawa będzie rozpoznawana przez Sąd - na podstawie postanowienia Sądu prowadzącego sprawę – mediacja sądowa

- w każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron postępowania

- strony mogą na każdym etapie postępowania zarówno sądowego jak i sprawy na etapie przed sądowym złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego

Osoba Mediatora

- strony wybierają mediatora, jak również może wyznaczyć go Sąd z listy stałych mediatorów prowadzonej przez Prezesów Sądów Okręgowych

Długość postępowania mediacyjnego

- w przypadku mediacji prowadzonej na podstawie umowy stron – strony dobrowolnie decydują o przebiegu i czasie trwania mediacji

- w przypadku mediacji skierowanych przez Sąd – zgodnie z art. 18310 § 1 k.c. Sąd wyznacza czas trwania mediacji na okres do 3 (trzech) miesięcy. Sąd na zgodny wniosek Stron postępowania lub z ważnych powodów może zostać przedłużony, jeśli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy

Przebieg Mediacji

  1. Mediator po otrzymaniu postanowienia sądu (w przypadku mediacji sądowej) bądź wniosku o przeprowadzenie mediacji wraz z potwierdzeniem otrzymania wniosku przez drugą stronę, kontaktuje się ze stronami postępowania mediacyjnego ustalając wspólnie miejsce oraz termin spotkania
  2. Na spotkaniu mediator wyjaśnia stronom zasady i cele postępowania mediacyjnego
  3. Mediacja jest rozmową stron postępowania mediacyjnego w obecności mediatora, mediator stara się pomóc stronom dojść do porozumienia
  4. Strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji na każdym etapie postępowania mediacyjnego.
  5. Mediacja jest postępowaniem toczącym się w całkowitej poufności. Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim. Z mediacji sporządza się protokół będący opisem podstawowych czynności podjętych w ramach postępowania mediacyjnego.
  6. Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.

Sposoby zakończenia Mediacji

- Strony w ramach postępowania mediacyjnego mogą wypracować polubowne porozumienie tj. mogą zawrzeć ugodę. Ugoda jest dokumentem podpisywanym przez Strony postępowania mediacyjnego. Ugoda stanowi część protokołu z przebiegu mediacji bądź jest dokumentem stanowiącym załącznik do protokołu z przebiegu mediacji.

- w przypadku mediacji skierowanej przez sąd – mediator po zakończeniu postępowania mediacyjnego informuje sąd o przebiegu mediacji i przesyła do Sądu protokołu z mediacji, a w przypadku zawarcia ugody przesyła również ugodę celem zatwierdzenia jej przez Sąd,

- w przypadku mediacji pozasądowej – w przypadku zawarcia przez strony ugody przed mediatorem, strony mogą wystąpić z wnioskiem do Sądu o zatwierdzenie zawartej ugody – protokół z mediacji jak i treść ugody stanowią załączniki do wniosku o zatwierdzeni ugody,

- Zatwierdzona przez Sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie w danej sprawie.

- Sąd nie zatwierdzi ugody, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

- ugodę zatwierdzonej przez Sąd, której nadano klauzulę wykonalności w sytuacji kiedy któraś ze stron nie będzie jej wykonywać, można sprawę skierować na drogę postępowania egzekucyjnego – w drodze egzekucji komorniczej,

- w przypadku, kiedy strony postępowania mediacyjnego nie dojdą do porozumienia, nie zawrą ugody, dalej mogą dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego

- w przypadku mediacji skierowanej przez Sąd - jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej (wpisu sądowego), którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej (wpisu sądowego).

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep