. Kancelaria Prawna VIS LEGE - Skarga do WSA https://dpmptsp.pareparekota.go.id/sdemo/
Prawo administracyjne

Zarówno wniesienie skargi jak i proces przed wojewódzkim sądem administracyjnym jest uregulowany w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Podmiotami upoważnionymi do wniesienia skargi do WSA jest osoba mająca w tym interes prawny, prokurator oraz rzecznik praw obywatelskich jak i organizacje społeczne, jeśli swym zakresem obejmują ich statutową działalność.

        Skargę do Sądu Administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, który to wydał zaskarżaną decyzję bądź też dopuścił się bezczynności w terminie 30 dni od dnia doręczenia osobie skarżącej. Organ administracyjny, który otrzymał otrzymał skargę w terminie 30 dni od jej otrzymania jest zobowiązany do odpowiedzenia na nią skarżącemu oraz oraz przesłać ją wraz z aktami do właściwego WSA. Organ administracyjny może jednak przyznać się do błędu i sam do dnia rozpoczęcia rozprawy przed sądem uwzględnić skargę.

        Skarga do WSA musi spełniać wymogi formalne pisma procesowego. Oznacza to, iż musi znajdować siew nim oznaczenie sądu do którego jest wnoszona, podanie imion i nazwisk stron, ich przedstawicieli, uzasadnienie pisma lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, oznaczenie rodzaju pisma, jak również podpis skarżącego bądź jego przedstawiciela lub pełnomocnika oraz wymienienie załączników.

        Należy pamiętać o wskazaniu decyzji, czynności bądź innego aktu, którą chcemy zaskarżyć, ponadto trzeba pamiętać o określeniu organu, którego to dotyczy skarga.

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep