Kancelaria Prawna VIS LEGE - Wzór użytkowy i jego ochrona
Prawo autorskie

Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Poza odmiennościami, dotyczącymi konstytutywnych przesłanek wzorów użytkowych, pomiędzy nimi a wynalazkami występuje istotna różnica dotycząca kategorii rozwiązań podlegających ochronie. Skoro bowiem wzorem użytkowym może być tylko „przedmiot o trwałej postaci”, tym samym nie mogą być wzorami użytkowymi technologie.

Zgłoszenie wzoru użytkowego może obejmować tylko jedno rozwiązanie. Jednakże dopuszczono (w ramach jednego zgłoszenia) ujęcie różnych postaci przedmiotu, posiadających te same istotne cechy techniczne zastrzeganego rozwiązania, jak również przedmiotu składającego się z części organicznie lub funkcjonalnie związanych ze sobą; przepis ten nie miał odpowiednika w uchylonym prawie wynalazczym.

Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego.

Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego. Jego częścią składową jest opis ochronny wzoru użytkowego obejmujący opis tego wzoru, zastrzeżenia ochronne i rysunki. Opis ochronny wzoru użytkowego jest udostępniany osobom trzecim i podlega rozpowszechnianiu przez Urząd Patentowy. Jeśli korzystanie ze wzoru użytkowego wkraczałoby w zakres wcześniejszego prawa ochronnego, wówczas powstaje stan zależności praw ochronnych, z tymi samymi konsekwencjami, co przypadek zależności patentów.

Do wzorów użytkowych mają również odpowiednie zastosowanie przepisy, określające treść prawa od strony negatywnej. Tak więc uprawniony z prawa ochronnego może zakazać osobie trzeciej, nie mającej jego zgody, korzystania z wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wzoru użytkowego.

W odniesieniu do takich kwestii, jak obrót prawami, zakaz nadużywania prawa, zasady udzielania licencji przymusowych i wyczerpania praw, odpowiednie zastosowanie mają przepisy, regulujące zasady ochrony wynalazków. Dotyczy to także ustawowych ograniczeń praw wyłącznych, z tym, że nie wejdzie w grę przypadek dozwolonego wykonania leku na podstawie indywidualnej recepty (gdyż lekarstwo nie może być przedmiotem wzoru użytkowego).

Prawo ochronne do wzoru użytkowego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Umowa o przeniesienie prawa ochronnego do wzoru użytkowego wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Przeniesienie prawa ochronnego do wzoru ochronnego staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru.

Zespół VIS LEGE prowadzi kompleksową obsługę w zakresie prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej. Doradzamy oraz reprezentujemy w wielu sprawach z tej dziedziny prawa. Nasi prawnicy to wyjątkowi specjaliści, którzy posiadają wiedzę oraz doświadczenie by pomagać w sprawach z dziedziny prawa autorskiego.

 

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep