Kancelaria Prawna VIS LEGE - Skutki katastrofy budowlanej
Prawo budowlane

 Katastrofą budowlaną jest niezamierzone i gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Jakie są jej skutki?

W przypadku katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub użytkowanym obiekcie kierownik budowy (robót), właściciel, zarządca lub użytkownik są zobowiązani:

- zorganizować doraźną pomoc poszkodowanych oraz przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy,

- zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi postępowanie wyjaśniające (co nie dotyczy jednak czynności podjętych dla ratowania życia i zabezpieczenia przez rozszerzaniem się katastrofy, wtedy jednak należy szczegółowo opisać stan po katastrofie oraz zmiany, jakie w ramach ratownictwa się wprowadza) oraz

- niezwłocznie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, prokuraturę i policję, a jeśli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy również inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, tudzież inne jednostki organizacyjne, jakie na podstawie odrębnych przepisów są zainteresowane jej skutkami.

Organ nadzoru budowlanego to powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wojewoda wykonujący tę funkcję przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej organ nadzoru ma obowiązek niezwłocznie rozpocząć postępowanie wyjaśniające i w tym celu zwołać komisję ds. ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy i podjęcia czynności koniecznych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi bądź mienia. Na organie nadzoru ciąży również obowiązek zawiadomienia o katastrofie organu nadzoru wyższego stopnia i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W skład komisji wchodzą przedstawiciel organu nadzoru, przedstawiciele innych organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego a także, w miarę potrzeby, rzeczoznawcy lub inne osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe.

Po zakończeniu prac komisji, właściwy organ nadzoru wydaje niezwłocznie decyzję, która określa zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu wykonania robót doprowadzających obiekt do stanu właściwego. Wydanie decyzji może być poprzedzone wydaniem ekspertyzy, jeśli jest to niezbędne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy. Organ nadzoru w takim przypadku może zlecić wydanie tej ekspertyzy na koszt właściciela, inwestora lub zarządcy obiektu budowlanego.

Niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego właściciel, inwestor lub zarządca obiektu budowlanego obowiązany jest do podjęcia działań niezbędnych do usunięcia skutków katastrofy.

Zgodnie z ustawą, kto w razie katastrofy nie spełnia obowiązku udzielenia doraźnej pomocy, zabezpieczenia miejsca dla celów postępowania wyjaśniającego, zawiadomienia właściwych organów lub nie podejmuje działań niezbędnych do usunięcia skutków katastrofy podlega karze aresztu lub karze ograniczenia wolności lub karze grzywny. Tej samej karze podlega też ten, kto utrzymuje obiekt w nienależytym stanie technicznym.

Orzekanie w ww. sprawach następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne, które wskutek rażących błędów lub zaniedbań spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska lub znaczne szkody materialne podlegają odpowiedzialności zawodowej. Ustawa przewiduje następujące kary: upomnienie, upomnienie z obowiązkiem złożenia egzaminu dopuszczającego do zawodu, zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na okres od roku do 5 lat połączony z obowiązkiem złożenia egzaminu dopuszczającego do zawodu.

Kancelaria Prawna VIS LEGE prowadzi kompleksową obsługę w zakresie prawa budowlanego. Doradzamy, pomagamy, udzielamy porad prawnych, opiniujemy i tworzymy umowy cywilnoprawne, prowadzimy negocjacje przy zawieraniu umów, reprezentujemy przed odpowiednimi jednostkami oraz sądami, a nawet prowadzimy dochodzenie roszczeń w twojej sprawie.

Zadzwoń do nas, by umówić się z naszym radcą prawnym.

Telefon +48 570 575 483.

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep