Kancelaria Prawna VIS LEGE - Strony umowy o roboty budowlane
Prawo budowlane

Umowa o roboty budowlane jest uregulowana ramowo w przepisach tytułu XVI księgi o zobowiązaniach (art. 647-658 k.c.).

KC traktuje umowę o roboty budowlane jako „podtyp” umowy o dzieło, w którym wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a druga strona - inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, a w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia (art. 647 k.c.).

Tak więc w tej umowie jako strony występuje wykonawca zajmujący pozycję przyjmującego zamówienia, oraz inwestor - pozycję zamawiającego w umowie o dzieło.

Ponadto umowa o roboty budowlane może być zawarta pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą. Wymagana jest zgoda inwestora na zawarcie takiej umowy, a jej zakres w umowie z inwestorem.

Podwykonawca może zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą (konieczna zgoda inwestora i wykonawcy).

Prawo Budowlane nie wymienia wykonawcy jako uczestnika procesu budowlanego, nie przyznaje mu również żadnych szczególnych praw i obowiązków. Jedynie w art. 76 Ustawa stanowi, iż między innymi wykonawca może być wezwany do udziału w czynnościach komisji powołanej w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej

Na gruncie Prawa Budowlanego inwestorem jest podmiot, który posiada odpowiednie środki finansowe na realizację inwestycji, a także podmiot podejmujący się zastępczo czynności inwestora (inwestor zastępczy, wykonawca robót powierniczo organizujący proces budowlany, deweloper).

Przepis art. 18 Prawa Budowlanego nakłada na inwestora obowiązek zapewnienia, aby wykonanie i odbiór robót budowlanych dokonywany był przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Stronami umowy  o roboty budowlane mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz j.o. nie posiadające osobowości prawnej.

Strzępka w Systemie Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - część szczegółowa:

W praktyce wykształciło się kilka wariantów umów o roboty budowlane, odpowiadających definicji KC z 658:

  • umowa o generalne wykonawstwo obiektu budowlanego - zawierana przez inwestora lub generalnego realizatora inwestycji z przedsiębiorstwem podejmującym się funkcji generalnego wykonawcy;
  • umowa o realizację inwestycji budowlanej  - zawierana między inwestorem a generalnym realizatorem inwestycji;
  • umowa o wykonanie robót budowlanych lub montażowych - zawierana przez generalnego wykonawcę z podwykonawcą;
  • umowa o wykonawstwo częściowe - zawierana przez inwestora z wykonawcą częściowym (gdy zasadnicze funkcje generalnego wykonawcy pełni sam inwestor)
  • umowy o zastępstwo inwestycyjne - inwestor zastępczy zobowiązuje się wobec inwestora bezpośredniego do dokonania czynności prawnych lub wykonania usług, które nie stanowią umów o dzieło lub innej nazwanej, w zakresie przygotowania i organizacji procesu inwestycyjnego, zapewnienia należytego jego przebiegu oraz przeprowadzenia rozliczenia inwestycji.
  • umowy deweloperskie - deweloper - inwestor organizujący i realizujący inwestycje mieszkaniowe dla osiągnięcia zysku ze sprzedaży lub wynajmu mieszkań i lokali użytkowych (także na podstawie art. 9 ustawy o własności lokali).

Kancelaria Prawna VIS LEGE prowadzi kompleksową obsługę z zakresu prawa budowlanego oraz prawa cywilnego. Chętnie pomożemy przy sporządzeniu umowy o roboty budowlane, jak również za opiniujemy ją dla ciebie lub pomożemy wynegocjować jak najlepsze warunki.

Chcesz się umówić z naszym radcą prawnym? Zadzwoń +48 570 575 483

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep