Kancelaria Prawna VIS LEGE - Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo
Prawo cywilne

Przedsiębiorca– jest to termin niejednoznaczny, występujący w wielu ustawach. Podstawowa definicja zawarta jest w art. 431 Kodeksu cywilnego. Jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przepis ten przyjmuje dwa kryteria: podmiotowe (osoby fizyczne, osoby prawne i osoby posiadające zdolność prawną) oraz przedmiotowe (prowadzenie działalności gospodarczej, z rozszerzeniem na działalność zawodową). Według Kodeksu cywilnego wykonywanie wolnych zawodów mieści się w kategorii przedsiębiorców, dotyczy to także tych zawodów, które wyłączone są spod działania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jak np. notariusze, adwokaci. Status przedsiębiorcy wg Kodeksu cywilnego nie wiąże się dopełnieniem żadnych formalności, np. z wpisem do rejestru. Prowadzenie przedsiębiorstwa musi się odbywać we własnym imieniu.

Natomiast zgodnie z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Jest nią zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. zasobów naturalnych wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Zgodnie z nim nie stosuje się jej do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i robactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. Świadczenie pomocy prawnej jest działalnością gospodarczą i osoby zajmujące się taką działalnością winny być wpisane do ewidencji działalności gospodarczej.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadza listę podmiotów podlegających wpisowi do KRS. Nie wyczerpuje ona katalogu przedsiębiorców, ale wskazuje na tych, którzy nimi na pewno są. Artykuł ten zawiera katalog tzw. przedsiębiorców rejestrowych, do których zaliczane są: spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu przepisów o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, inne osoby ( jeśli prowadzą działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do rejestru, np. fundacje, czy stowarzyszenia), oddziały przedsiębiorców zagranicznych i główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

„Przedsiębiorstwo” – równie jest terminem niejednoznacznym, występuje w różnych ustawach, np. w kodeksie cywilnym., kodeksie spółek handlowych., ustawie o przedsiębiorstwach państwowych, ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji. Podstawowe znaczenie zawarte zostało w art. 551 k.c. – przedsiębiorstwo w tzw. znaczeniu przedmiotowym. Zgodnie z definicją, jest to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Przepis zawiera niewyczerpujące wyliczenie składników przedsiębiorstwa:

1. oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo i jego wyodrębnione części (nazwa);

2.własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;  

3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5. licencje, koncesje, zezwolenia;

6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8. tajemnice przedsiębiorstwa;

9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

W skład przedsiębiorstwa nie wchodzą zobowiązania i obciążenia związane z jego prowadzeniem. Mowa jest tu tylko o aktywach. Umowy odnoszące się do przenoszenia przedsiębiorstwa dotyczą tylko aktywów. Zobowiązania natomiast obciążające te aktywa nie mogą przejść na nabywcę bez zgody wierzyciela.

Nabywca przedsiębiorstwa jest (do wartości nabytego przedsiębiorstwa według stanu z chwili nabycia i według cen z chwili zaspokojenia wierzyciela) odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.

 

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep