Kancelaria Prawna VIS LEGE - Przedstawicielstwo i pełnomocnictwo
Prawo cywilne

Przedstawicielstwo jest cywilnoprawną instytucją służącą dokonywaniu czynności prawnych w imieniu innego podmiotu, gdy ten nie może lub nie chce działać sam. Polega na dokonaniu przez jedną osobę (przedstawiciela) w imieniu innej osoby (reprezentowanego) czynności prawnej (złożenia lub przyjęcia oświadczenia woli), przy czym czynność ta, jeżeli mieści się w granicach upoważnienia przedstawiciela do działania w imieniu reprezentowanego (umocowanie) wywołuje skutki prawne bezpośrednio dla reprezentowanego.

Polskie prawo odróżnia dwa źródła umocowania, dzieląc według tego kryterium przedstawicielstwo na:

1. przedstawicielstwo ustawowe (źródłem umocowania jest ustawa) i

2.pełnomocnictwo (źródłem umocowania jest oświadczenie reprezentowanego).

Ustawa może wskazywać wprost zdarzenie, stosunek prawny, z którego wynika przedstawicielstwo ustawowe, może też upoważniać sąd do ustanawiania przedstawiciela ustawowego, np. rodzice z mocy ustawy są przedstawicielami małoletniego dziecka, opieka powstaje także poprzez orzeczenie sądu o jej ustanowieniu. Zakres umocowania przedstawiciela ustawowego określają właściwe przepisy, na ich podstawie i w ich granicach czynią to także sądy. Warunkiem niezbędnym skutecznego przedstawicielstwa jest zdolność przedstawiciela do reprezentowania wyrażająca się w pełnej zdolności do czynności prawnych.

Udzielenie pełnomocnictwa jest jednostronną czynnością prawną o charakterze upoważniającym. Oświadczenie woli powinno być złożone pełnomocnikowi, nie jest wymagane przyjęcie przez niego pełnomocnictwa. Mocodawca musi legitymować się zdolnością do czynności prawnej wymaganej dla danej czynności prawnej, która ma być podjęta przez pełnomocnika, pełnomocnik natomiast - co najmniej ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Pełnomocnictwo może być udzielone w dowolnej formie, ale istnieją wyjątki przewidziane w ustawie.

Rodzajepełnomocnictwa:

1. ogólne – umocowanie do czynności zwykłego zarządu; dla ważności wymagana forma pisemna; rodzajem pełnomocnictwa ogólnego jest prokura,

2. rodzajowe – określa daną kategorię czynności prawnych, które mogą być dokonywane,

3. szczególne– do podjęcia tylko indywidualnie oznaczonej czynności prawnej.

Co ciekawe, zgodnie z art. 106 k.c., pełnomocnik materialny może udzielić dalszego pełnomocnictwa tylko wtedy, kiedy wynika to z treści pełnomocnictwa, ustawy albo stosunku prawnego. W wypadku pełnomocnictw procesowych obowiązuje odwrotna zasada.

Jeżeli rzekomy pełnomocnik zawiera umowę, dla jej skuteczności wymagane jest jej potwierdzenie przez mocodawcę; druga strona może wyznaczyć odpowiedni termin dla potwierdzenia. Czynności jednostronne zdziałane przez rzekomego pełnomocnika są bezwzględnie nieważne.

Pełnomocnictwo ustaje przez: upływ czasu, dokonanie czynności prawnej objętej treścią pełnomocnictwa, wygaśnięcie stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa (np. umowy zlecenia), odwołanie pełnomocnictwa, śmierć mocodawcy lub pełnomocnika, zrzeczenie się pełnomocnictwa, utrata przez pełnomocnika zdolności do czynności prawnych.

Kancelaria Prawna VIS LEGEprowadzi kompleksową obsługę z zakresu prawa oraz postępowania cywilnego.

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep