Kancelaria Prawna VIS LEGE - Umowa przedwstępna
Prawo cywilne

Definicja

Strona bądź strony zobowiązują się w przyszłości do zawraca umowy przyrzeczonej. Jedną z najbardziej istotnych kwestii jakie nakłada ustawodawca w tej umowie jest określenie istotnych kwestii. Po przez zawarcie umowy przedwstępnej jej strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy, której to istotne postanowienia zostały zawarte w umowie przedwstępnej. Stronom przysługuje prawo do rozszerzenia treści tejże umowy o ponad ustawowe postanowienia. Umowę przedwstępną można zawrzeć jako oddzielną umowę bądź jako postanowienia w innej umowie. Trzeba pamiętać że umowa przedwstępna ze względu na swoją funkcję nie może posiadać za przedmiot takiej umowy przyrzeczonej, która to w świetle przepisów KC byłaby nieważna.Przepisy prawa nie przewidują formy specjalnej do zawarcia umowy przedwstępnej.

        Umowa przedwstępna najczęściej stosowana w obrocie nieruchomości, ich funkcja jest obostrzeniowo-zabezpieczająca.

Termin

        Termin wykonania umowy przyrzeczonej, jeżeli nie został wskazany w umowie przedwstępnej, umowa przyrzeczoną powinna zostać wykonana w terminie wskazanym przez uprawnioną stronę. W przypadku kiedy to obie ze stron są uprawnione do wskazania w wspomnianego terminu i każda z nich wskaże inny termin, strona która jako pierwsza wyznaczyła termin wykonania umowy przyrzeczonej.

        W przypadku nie wskazania terminu wykazania umowy przyrzeczonej to żądanie wykonanie powyższej umowy jest niedozwolone. Jest oczywiście możliwość zawarcia umowy przyrzeczonej w terminie dłuższym niż rok jeżeli termin późniejszy został wyznaczony przed upływem roku od zawarcia umowy przedwstępnej.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy przedwstępnej

        W przypadku kiedy to strony zawrą umowę przedwstępną po czym jedna ze stron nie wywiąże sięz zobowiązania i nie będzie chciała zawrzeć umowy przyrzeczonej to drugiej stronie przysługuje prawo do żądania naprawienia szkód jakie to poniosła przez to, iż była pewna, że umowa przyrzeczona dojdzie do skutku.Należy jednak pamiętać o tym, że stroną przysługuje prawo do zawarcia w umowie przedwstępnej klauzuli, która to pozwoli stroną do odstąpienia do umowy przyrzeczonej bez żadnych konsekwencji.

Przedawnienie roszczeń

        Roszczenia przysługujące stroną z tytułu niewykonania umowy przedwstępnej przedawniają się z terminem roku. Powyższy termin jest liczony od momentu, kiedy to miało dojść do zawarcia umowy przyrzeczonej.

       

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep