Kancelaria Prawna VIS LEGE - Jaki skutek dla wspólników spółki cywilnej będzie miało wniesienie sprzeciwu od wydanego przeciwko spółce nakazu zapłaty, jeżeli sprzeciw wniósł tylko jeden wspólnik.
Prawo cywilne

Jaki skutek dla wspólników spółki cywilnej będzie miało wniesienie sprzeciwu od wydanego przeciwko spółce nakazu zapłaty, jeżeli sprzeciw wniósł tylko jeden wspólnik. 

Zgodnie z art. 864 kc za zobowiązania spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają solidarnie.

Ich współuczestnictwo w procesie po stronie pozwanej wynika ze wspólności ich praw i obowiązków. Charakter odpowiedzialności za zobowiązania spółki, umożliwia jednak dochodzenie od jednego wspólnika części lub całości świadczenia  będącego przedmiotem zobowiązania spółki (tj. łącznego zobowiązania wspólników sc) odpowiednio do zasad określonych w art.: § 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników). § 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani.

Tak SN w postanowieniu z dnia 17.01.2003 r., I CK 109/02, OSNC 2004/5/73:  

W sprawie przeciwko wspólnikom o świadczenie z tytułu zobowiązań spółki cywilnej nie występuje po ich stronie współuczestnictwo konieczne.

Okoliczność ta przesądza, że po stronie pozwanej, biernej współuczestnictwo wspólników SC w sprawie o zobowiązania spółki związane z działalnością wspólników w ramach spółki jest współuczestnictwem materialnym zwykłym, o którym mowa w art. 72 § 1  kpc – prawa i obowiązki są im wspólne, jednak z istoty stosunku prawnego spółki (art. 864 kc) ani z ustawy nie wynika, że wyrok ma dotyczyć niepodzielnie wszystkich współuczestników. A zatem współuczestnictwo zwykłe wspólników spółki cywilnej w sprawie o zapłatę tytułem zobowiązań spółki, nie ma kwalifikowanego charakteru współuczestnictwa jednolitego. Stąd nie znajduje zastosowania reguła art. 73 § 2 kpc, zgodnie z którą czynności procesowe takich współuczestników działających są skuteczne wobec niedziałających.

Zgodnie z art. 505 § 2 kpc nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich.

Z przepisu tego wynika, że w wyniku złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego przeciwko spółce, tj. przeciwko wspólnikom łącznie, przez jednego tylko z nich, nakaz zapłaty utraci moc tylko w stosunku do wspólnika, który złożył sprzeciw. Nakaz zapłaty uprawomocni się w stosunku do pozostałych wspólników co do całości dochodzonego roszczenia.

Będą oni zgodnie z treścią nakazu zobowiązani w ciągu dwóch tygodni od jego doręczenia  zaspokoić roszczenie powoda w całości wraz z kosztami postępowania  - 502 § 1 kpc.

Art. 502. § 1 kpc W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu.

SN w uchwale z dnia 20.05.66, II CZP 24/66, OSNC 1966/11/186:

Wniesienie przez jednego lub niektórych tylko pozwanych zarzutów przeciwko nakazowi zapłaty, zasądzającemu w postępowaniu nakazowym należność od kilku pozwanych dłużników solidarnych, nie uzasadnia rozpoznania sprawy na rzecz pozwanych, którzy w przepisanym terminie zarzutów nie wnieśli.

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep