. Kancelaria Prawna VIS LEGE - Prawa konsumenta po wejściu w życie 25 grudnia 2014 r. nowej ustawy „o prawach konsumenta” akun demo
Prawo internetu

Wejście w życie nowej ustawy „o prawach konsumenta” związane jest z wieloma zmianami. Poza faktem, iż nowy akt prawny derogował dwie ustawy dotychczas regulujące stosunek na linii przedsiębiorca–konsument, dodatkowo znacząco rozbudował katalog uprawnień przyznanych konsumentom. Najistotniejsze zmiany dotyczą konsumentów kupujących towary poprzez Internet.

Po pierwsze znacząco została rozszerzona lista obowiązków informacyjnych, jakie są nakładane na przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy z dotychczasowych dziewięciu do ponad dwudziestu. Przede wszystkim sprzedawca musi poinformować konsumenta o głównych cechach produktu, całkowitej cenie, która będzie obejmowała obciążenia podatkowe jak też koszty transportu, sposobach dochodzenia roszczeń oraz możliwości rozwiązywania sporów dotyczących reklamacji towaru na drodze pozasądowej. Ustawa nałożyła na Sprzedawców obowiązek rozmieszczenia wszelkich istotnych informacji w kilku miejscach sklepu internetowego m.in. regulaminie sklepu jak też i dodatkowych zakładkach. Sprzedawca został również zobowiązany do zmiany nazwy przycisku poprzez, który akceptujemy zamówienia na „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” bądź inne równoważne jednoznaczne sformułowanie.

            Ustawodawca przyznał konsumentom większe uprawnienia w zakresie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zawartej na odległość, bądź poza lokalem przedsiębiorstwa. Zmianie uległ termin w jakim można dokonać takiego odstąpienia. Dotychczasowe 10 dni od dnia zawarcia umowy zostało wydłużone do 14. Należy zauważyć, że w momencie gdy sprzedawca nie poinformuje o prawie do odstąpienia od umowy konsumenta, będzie miał on możliwość odstąpienia od takiej umowy nawet po 12 miesiącach od jej zawarcia. Ustawodawca chroniąc również interes przedsiębiorcy wydłużył katalog przypadków, w jakich do takiego odstąpienia dojść nie będzie mogło. Katalog ten liczy trzynaście przypadków, do których należy zaliczyć m.in. sytuacje zamówienia towaru przez konsumenta wyprodukowanego zgodnie z jego specyfikacją bądź w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Do istotnych zmian należą również zastąpienie niezgodności towaru z umową na znaną instytucję z kodeksu cywilnego – rękojmię za wady fizyczne bądź prawne. Stąd też na mocy przepisów nowej ustawy konsument może żądać zarówno zwrotu gotówki albo obniżenia ceny, jak też jego naprawy bądź wymiany towaru od momentu pierwszego zgłoszonego przez siebie żądania. Ponadto przepisów dotyczących reklamacji znowu możemy szukać w kodeksie cywilnym.

Trzeba również zwrócić uwagę na umowy zawierane przez telefon i warunki jakie muszą być spełnione, by zostały one skutecznie zawarte. Skuteczność takiej umowy uzależniona jest od potwierdzenia treści umowy na trwałym nośniku (mailowo, listownie). Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy po otrzymaniu potwierdzenia jej treści od przedsiębiorcy również musi zostać utrwalone na trwałym nośniku.

Reasumując zmianę przepisów zwiększającą prawa konsumenta należy uznać za pozytywną. Konsument będzie lepiej poinformowany, przez co jego decyzję o zakupie towaru będzie można uznać za bardziej przemyślaną. Obowiązek informacyjny przedsiębiorcy sprawi, iż klient będzie mógł łatwiej zaufać przedsiębiorcy, a ujednolicenie przepisów ułatwi konsumentowi dochodzenie swoich praw.

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep