. Kancelaria Prawna VIS LEGE - Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy https://dpmptsp.pareparekota.go.id/sdemo/
Prawo pracy

Urlop wypoczynkowy jest zdefiniowany w art. 152 Kodeksu Pracy –przysługuje pracownikowi jako prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Wynagrodzenie za czas urlopu (przerwy w wykonywaniu pracy przeznaczonej na wypoczynek) jest świadczeniem pieniężnym należnym pracownikowi od pracodawcy. Za czas urlopu należy się pracownikowi wynagrodzenie w wysokości takiej, jakby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za czas urlopu składa się ze stałych składników wynagrodzenia w wysokości za miesiąc kalendarzowy, w którym pracownik korzysta z urlopu oraz ze zmiennych składników. Zmienne składniki mogą być obliczane na podstawie przeciętnegowynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony o 12 miesięcy.

Szczegółowe zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu określaRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997r.

Według § 7 Rozporządzenia, składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.

§ 9 - Wynagrodzenie urlopowe oblicza się:

1. dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownikwykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie,

2. mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za 1 godzinę pracy przez liczbę godzin, jakiepracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracyzgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie niekorzystał z urlopu.

2. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Art. 171 KP – w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§ 14 – ekwiwalent za urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami dotyczącymi składników wynagrodzenia zawartymi w § 15 –19 .

Według § 18 ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się:

1. dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych na podstawie § 15 – 17 (składniki wynagrodzenia) przez współczynnik do ustalania ekwiwalentu (§ 19) a następnie,

2. dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za 1 dzień urlopu przez 8 a następnie,

3. mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za 1 godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Współczynnik do ustalania ekwiwalentu (§ 19) za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. Współczynnik ustala się odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep