. Kancelaria Prawna VIS LEGE - Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę https://dpmptsp.pareparekota.go.id/sdemo/
Prawo pracy

Pracownik, który otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę ma możliwość zakwestionować decyzję pracodawcy. Środkiem ochrony pracownika w takiej sytuacji jest możliwość wniesienia odpowiedniego powództwa do Sądu miejscowo właściwego. Najczęściej pracodawca wskazuje, jaki Sąd będzie właściwy zgodnie z przepisami kodeksowymi. Należy je wnieść w terminie 7 dni od otrzymania pisma wypowiadającego umowę o pracę.

Pierwszą czynnością, jaką powinna zrobić osoba, która otrzyma wypowiedzenie umowy o pracę, jest sprawdzenie dokumentu, który otrzymała od pracodawcy. Celem takiego działania ma być zbadanie, czy dokument ten został wystawiony prawidłowo i posiada wszystkie elementy prawem przewidziane. Do takich elementów należy zaliczyć przede wszystkim wskazanie umowy wypowiadanej, jej oznaczenie, okres, na jaki została zawarta, data jej zawarcia czy też przyczyna jej wypowiedzenia. Istotną kwestią jest też podpis osoby podpisującej się w imieniu pracodawcy – czy posiada ona stosowne upoważnienia do tego typu czynności, oraz czy dokument w ogóle został podpisany przez pracodawcę.

Gdyby w wypowiedzeniu umowy o pracę nie znalazł się którykolwiek element, bądź byłby on źle wpisany mielibyśmy pierwszy powód do wniesienia odwołania od takiego wypowiedzenia. Jednakże, nie tylko takie braki mogą stanowić podstawę wniesienia odwołania do Sądu. Odwołanie ma stanowić element ochrony pracownika przed pracodawcą. Pracownik, którego umowa jest wypowiadana, ma prawo nie zgadzać się z decyzją pracodawcy. Odwołanie do Sądu daje możliwość obrony przed pracodawcą, który, chcąc zwolnić pracownika, wskazuje często błahe, nieprawdziwe powody zwolnienia/ wypowiedzenia umowy. Istotnym jest, że przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę muszą być konkretne i rzeczywiste.

Czego możemy się domagać wnosząc odwołanie do Sądu? W ramach stosownego powództwa można domagać się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy lub też wypłaty odszkodowania. W pierwszym przypadku roszczenie takie jest możliwe wtedy, gdy okres wypowiedzenie jeszcze nie upłynął, a umowa nie uległa rozwiązaniu. W pozostałych wypadkach roszczenia dotyczą stosunku, który został już rozwiązany. Należy pamiętać, że, nawet jeśli wypowiedzenie wydaje się wadliwe, niezgodne z prawem bądź niezasadne, jest ważne i skuteczne wobec pracownika, do momentu podważenia go w odpowiednim postępowaniu przed Sądem.

Składając odwołanie do Sądu należy się zastanowić nad właściwością miejscową i rzeczową – do którego Sądu i wydziału skierować takie pismo. Wybór sądu właściwego dla roszczeń z tytułu nieuzasadnionego lub bezprawnego wypowiedzenia należy do pracownika. Zgodnie z art. 461 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.), pracownik może wnieść pismo do Sądu, w którego okręgu znajduje się siedziba pracodawcy, Sądu, w którego okręgu znajduje się zakład pracy lub w którego okręgu praca była lub miała być wykonywana.

Ważnym jest, by nie przekroczyć terminu, który mamy na wniesienie odwołania. Jest on stosunkowo krótki i wynosi tylko 7 dni (zgodnie z art. 264 § 1 kodeksu pracy). Początek upływu terminu stanowi dzień wręczenia wypowiedzenia pracownikowi. Niedotrzymanie tego terminu będzie w praktyce oznaczać, że pracownik nie może domagać się przywrócenia do pracy lub uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, jak również nie ma roszczenia odszkodowawczego.

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep