Kancelaria Prawna VIS LEGE - Przysposobienie
Prawo rodzinne

Przysposobienie, czyli trwała forma pieczy zastępczej. W świetle prawa dziecko przysposobione, jest dzieckiem osób, które je przysposobiły. Dziecko przybiera nazwisko osób je adoptujących. Przysposobionemu dziecku przysługują zarówno prawo dziedziczenia po osobach, które je adoptują jak i prawo do alimentów.

Prawo wyszczególnia trzy rodzaje przysposobienia:

  1. pełne
  2. pełne nierozwiązywalne, zwane całkowitym
  3. niepełne

Przysposobienie pełne

Do cech charakterystycznych tego rodzaju przysposobienia należy uznać, iż w jego wyniku powstają więzy pokrewieństwa pomiędzy przysposabiającymi, a dzieckiem przysposobionym. Takie same więzy pokrewieństwa powstają pomiędzy rodziną przysposabiających, a dzieckiem. Dziecko traci więzy pokrewieństwa z rodziną naturalną. Władza rodzicielska rodziców biologicznych nad dzieckiem wygasa.

Konsekwencją przysposobienia w typie pełnym jest wpis osób przysposabiających w akcie urodzenia dziecka jako rodziców dziecka. Dziecko otrzymuje również nazwisko przysposabiającego/przysposabiających.

Przysposobienie całkowite

Ten typ przysposobienia jest odmianą przysposobienia pełnego.Charakteryzuje się tym, że jest nierozwiązywalne. Zastosowanie w tym typie ma również zasada pełnej tajemnicy.

Dojść do takiego przysposobienia może tylko wtedy, gdy rodzice naturalni dziecka zgodzili się przed sądem, by ich dziecko mogło zostać przysposobione. Zgoda taka nie zawiera danych osób, które dziecko mają przysposobić. Jest to tzw. zgoda „blankietowa”.

Dziecko otrzymuje nazwisko osób przysposabiających. W takim przypadku zawsze sporządza się nowy akt urodzenia dziecka, gdzie wpisani zostają nowi rodzice dziecka.

Przysposobienie niepełne

Przysposobienie to wywołuje skutki tylko pomiędzy adoptującym i adoptowanym i jego zstępnymi. W wyniku takiego przysposobienia powstaje stosunek pokrewieństwa pomiędzy dzieckiem a przysposabiającymi, natomiast dochodzi do zerwania więzi między dzieckiem i rodzicami biologicznymi. Wszystkie więzy pokrewieństwa z rodziną biologiczną pozostają, jedynie zmiany zachodzą w stosunku do rodziców. Dziecko otrzymuje nazwisko nowych rodziców.

Praktyka wskazuje, iż różnica pomiędzy przysposobieniem pełnym, a niepełnym sprowadza się tylko do spraw spadkowych oraz alimentacyjnych.

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep