Kancelaria Prawna VIS LEGE - Obiekty małej architektury
Prawo budowlane

Definicja obiektów małej architektury znajduje się w art. 3 pkt 4 Ustawy:

- należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

Obiekty małej architektury są obiektami budowlanymi, zgodnie z art. 3 pkt 1 Ustawy.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 22 budowa obiektu małej architektury nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, jednakże zgodnie z art. 30 ust. 1 podlega zgłoszeniu właściwemu organowi.

Orzecznictwo:

Wyrok NSA  w Warszawie 1998.03.31                 IV SA 931/96  LEX nr 43329

Śmietnik jest obiektem małej architektury służącym utrzymaniu czystości - art. 3 pkt 4 lit. c Prawa budowlanego. Wykonanie posadzki w narożniku działki nie spełnia wymogów obiektu małej architektury służącego do utrzymania czystości. Wobec tego postępowanie w sprawie rozbiórki śmietnika stało się bezprzedmiotowe i należało je umorzyć.

Pismo MF              2003.03.18                                             LK-680/LP/03/IP  Biul.Skarb.  2003/2/15

Zwolnienie Polskiego Związku Działkowców i jego członków z podatków lokalnych.

(....) W celu ustalenia, czy obiekt nazywany altaną jest budynkiem, budowlą bądź obiektem małej architektury, należy przeanalizować, czy spełnia kryteria określone w art. 3 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4 Prawa budowlanego. Jeżeli obiekt istniejący na terenie działki w pracowniczym ogrodzie działkowym posiada łącznie wszystkie cechy budynku, tj. jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiada fundamenty i dach, to niezależnie od tego, czy na jego wybudowanie zostało wydane pozwolenie na budowę, czy też nie było obowiązku uzyskania takiego pozwolenia, taki obiekt jest budynkiem.(....)

Należy dodać również, że w potocznej definicji za altany uznaje się niewielkie pawilony ogrodowe o lekkiej konstrukcji i ażurowych ścianach, niezwiązane trwale z gruntem, przeznaczone do wypoczynku oraz osłony przed słońcem i deszczem. Takie obiekty stanowią, zgodnie z art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego, obiekty małej architektury, niepodlegające podatkowi od nieruchomości.

Wyrok NSA  w Warszawie 1999.04.22                 IV SA 1830/96                 LEX nr 47183

„ (....) 2. Gołębnika nie można traktować jako obiektu gospodarczego związanego z produkcją rolną jak też jako obiektu małej architektury.”

Powód argumentowała swoje stanowisko uważając że gołębnik to obiekt małej architektury, gdyż służy rekreacji codziennej, bowiem hodowla gołębi jest powszechnie uznawana jako hobby.

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep