Kancelaria Prawna VIS LEGE - Darowizna
Prawo cywilne

Stronami w umowie darowizny są darczyńca i obdarowany. Mogą być nimi zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Ustawodawca darowiznę określił jako umowę darowizny, a nie jednostronne oświadczenie woli darczyńcy. Dzięki temu nie można obdarować kogokolwiek wbrew jego woli.

Darczyńca zobowiązuję się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Świadczenie to może polegać na przeniesieniu praw majątkowych na rzecz obdarowanego, zapłaceniu pewnej sumy pieniężnej, zwolnieniu obdarowanego z długu, ustanowieniu praw majątkowych, zniesieniu prawa obciążającego rzecz należącą do obdarowanego.

Poprzez darowiznę majątek darczyńcy ulega zmniejszeniu, a aktywa obdarowanego zwiększają się, tudzież jego pasywa ulegają zmniejszeniu.

Forma

Umowa darowizny powinna zostać zawarta w formie umów przewidzianych dla umów konsensualnych. Biorąc pod uwagę, że umowa darowizny jest nieodpłatna, powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego, zawarcie jej w tej formie ma na celu ochronę interesów darczyńcy. Niezachowanie formy aktu notarialnego powoduje nieważność czynności prawnej. W odniesieniu do darowizny skutek został osłabiony przez postanowienie art. 890 § 1 zd. 2 KC, które to stanowi, iż mimo niezłożenia oświadczenia darczyńcy w formie aktu notarialnego, zostaje ważna, jeśli świadczenie zostało spełnione. Przyjęcie darowizny przez obdarowanego może być w dowolnej formie, również w formie milczącej.

         Skutki

         Darowizna zobowiązuje darczyńcę do wykonania obowiązku zrealizowania przysporzenia określonego w umowie. Kolejne obowiązki darczyńcy łączą się z nienależytym bądź niewykonaniem zobowiązania. Mając na uwadze, że umowa ta ma charakter bezpłatny obowiązki te są mniej rygorystyczne, a niżeli ma to miejsce w czynnościach odpłatnych.

         Odpowiedzialność darczyńcy jest łagodniejsza w porównaniu do zasad ogólnych (art. 471 KC), ponieważ odpowiada on tylko wtedy kiedy można przypisać mu winę umyślną bądź rażące niedbalstwo. Opóźnienia za świadczenia pieniężne również są odstępstwem od zasad ogólnych. Osoba obdarowana może żądać odsetek za opóźnienia dopiero od dnia wytoczenia powództwa, a nie od dnia wymagalności .

W przypadku kiedy to rzecz darowana ma wady, odpowiedzialność darczyńcy polega na naprawienia szkody, która to powstała przez to, iż darczyńca świadom wad zarówno fizycznych jak i prawnych nie poinformował o tym osobę obdarowaną we właściwym czasie.

         Obowiązki wynikające z umowy darowizny leżą głównie na jednej ze stron, a mianowicie darczyńcy. Co do odpowiedzialności obdarowanego zastosowanie mają zasady współdziałania wierzyciela przy wykonaniu zobowiązania. Ponadto na osobie obdarowanej mogą ciążyć określone obowiązki, kiedy to z umową darowizny łączy się polecenie.

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep