Kancelaria Prawna VIS LEGE - Odszkodowanie za wypadek, a współwina
Prawo cywilne

Zdarzają się czasem zdarzenia drogowe, w ramach których jeden samochód uderza w drugi – potocznie zwane kolizją drogową bądź wypadkiem. W takich przypadkach najczęściej występującą jest sytuacja, kiedy jeden z kierowców naruszy przepisy ruchu drogowego, czego konsekwencją jest  kolizja z drugim pojazdem. W takiej sytuacji mamy do czynienia z poszkodowanym – czyli osobą, w której pojazd ktoś uderzył, oraz ze sprawcą – osobą winną zdarzenia drogowego – kolizji.

W takim przypadku, mając na uwadze podstawowe zasady odpowiedzialności, wynikające z przepisów prawa – poszkodowany może dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia.

Jednakże nie zawsze będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją. Może zaistnieć przypadek, kiedy poszkodowany może być współwinnym zdarzenia drogowego. W takim przypadku będziemy mieli zarówno dwóch sprawców jak i dwóch poszkodowanych. Każda z osób, biorących udział w zdarzeniu, będzie pełniła rolę zarówno poszkodowanego jak i sprawcy.

Czy w takim przypadku będzie takim osobom przysługiwało odszkodowanie w ramach posiadanej obowiązkowej polisy OC?

Oczywiście nie każdy przypadek jest taki sam, jednakże, co do zasady, w takim przypadku również powinniśmy otrzymać odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy. Oznacza to, że obie strony zdarzenia mogą liczyć na otrzymanie odszkodowania, co jednak nie oznacza, iż zostanie ono przyznane w pełnej wysokości.

Ubezpieczyciel wypłacając odszkodowanie w zaistniałej sytuacji zastosuje zasadę wskazaną w art. 362 kodeksu cywilnego, zgodnie z którą „Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.”, co oznacza, że odszkodowanie zostanie pomniejszone stosownie do stopnia przyczynienia poszkodowanego do zaistnienia zdarzenia.

Praktycznie wygląda to w ten sposób, że ubezpieczyciel zmniejsza kwotę pierwotnie przyznanego odszkodowania o określony procent przyczynienia poszkodowanego do zaistniałego zdarzenia.

Przykładowo, jeśli ubezpieczyciel miałby przyznać odszkodowanie w kwocie PLN 10.000, a przyczynienie do powstania zdarzenia zostałoby określone jako 50 %, to ubezpieczyciel w takiej sytuacji wypłaci poszkodowanemu jedynie PLN 5.000 tj. kwotę bazową pomniejszoną o ustalony stopień przyczynienia do zdarzenia.

W takim wypadku na odszkodowanie będą mogły liczyć obie strony zdarzenia drogowego. Każda z nich, będąc zarówno sprawcą jak i poszkodowanym przy określonym przez ubezpieczyciela stopniu, będzie mogła żądać odszkodowania od ubezpieczyciela drugiej strony.

Data: 2 sierpnia 2019 r.

Radca Prawny Michał Marjański

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep